Kcynia

Lot konkursowy nr.2 Kcynia
Gołębie wystartowały o godz.07:10
Pozdrawiam
Dobry Lot

Bydgoszcz

Lot konkursowy nr.1 Bydgoszcz
Gołębie wystartowały o godz.06:40
Pozdrawiam
Dobry Lot

Lot ćwiczebny Oddziałowy odbędzie się dnia 20.05.2020 r. 

Odjazdy kabiny:

Bielsk-4:00

Staroźreby – 4:30

Staroźreby II – 5:00

Drobin-5:20

Sekcja Drobin

Dnia 14.05.2020 r. Odbędzie się lot ćwiczebny sekcji Drobin o dalsze informacje i zapisywanie się na lot, proszę dzwonić do prezesa Sekcji

Informacje

 
     
 

Aktualności

 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW POCZTOWYCH

ZARZĄD GŁÓWNY

43-180 ORZESZE, ul. Dworcowa S tel.: 32/723-12-90 www.pzhgp.pl zg@pzhgp.pl hgp@pzhgp.pl

Nr konta: PKO Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Orzesze, dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała numer 71

Podjęta przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 6.05.2020 roku w składzie: Krzysztof Kawaler, Piotr Kobędza, Mirosław Gamża, Andrzej Ficek, Wiesław Tront, Sławomir Burek, Mirosław

Dudkiewicz, Marek Karpiński, Jan Kawaler, Jerzy Koźlik, Zbigniew Moskalik, Roman Nowak,

Krzysztof Pabich, Sławomir Pająk, Piotr Rompca, Grzegorz Skonieczny, Sławomir Stępnik, Andrzej Szaton, Jan Węgrzyn, Wiesław Wojnarski, Kazimierz Woźniak w sprawie wprowadzenia w życie procedury wkładania gołębi zgodnie z reżimem sanitarnym zaakceptowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwzględniając stan epidemiologiczny wkładanie gołębi pocztowych przez jednostki organizacyjne

PZHGP może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązującego Regulaminu Lotowo Zegarowego oraz poniższych zasad:

1)     stanowiska przyjmowania gołębi muszą być zlokalizowane na zewnątrz budynku na otwartej przestrzeni;

2)     punkt wkładań musi być wyposażony w płyn dezynfekujący i rękawiczki jednorazowe; 3) na każdym punkcie mogą działać dwie komisje dwuosobowe oddalone od siebie w odległości nie mniej niż 4 metry;

4)     członkami komisji muszą być osoby w pełni zabezpieczone maseczkami i w rękawiczkach, zachowujące bezpieczną odległość 2 metrów między sobą;

5)     hodowcy oddający gołębie na lot będą umawiani na wyznaczoną godzinę po jednym do każdej z dwóch działających komisji z zachowaniem bezpiecznej odległości 4 metrów od członków komisji, będą również wyposażeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe;

6)     w obrębie punktu wkładań może przebywać każdorazowo nie więcej niż 6 osób, a każda osoba wchodząc i opuszczając punkt wkładań zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.

Wszystkie punkty Regulaminu Lotowo — Zegarowego które precyzują obsługę personalną wkładania gołębi i otwierania zegarów muszą być bezwzględnie dostosowane do powyższych zasad.

            Za podjęciem uchwały głosowało:       . członków,          było przeciwnych, . wstrzymało się.

      Wice rezydent PZHGP                                                               Prezydent PZHGP

 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW                                        POCZTOWYCH

ZARZĄD GŁÓWNY

43-180 ORZESZE, ul. Dworcowa 5 tel.: 32/723-12-90 www.pzhgp.pl zg@pzhgp.pl hgp@pzhgp.pl

Nr konta: PKO Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Orzesze, dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała numer 72

Podjęta przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 6.05.2020 roku w składzie: Krzysztof Kawaler, Piotr Kobędza, Mirosław Gamża, Andrzej Ficek, Wiesław Tront, Sławomir Burek, Mirosław

Dudkiewicz, Marek Karpiński, Jan Kawaler, Jerzy Koźlik, Zbigniew Moskalik, Roman Nowak,

Krzysztof Pabich, Sławomir Pająk, Piotr Rompca, Grzegorz Skonieczny, Sławomir Stępnik, Andrzej

Szaton, Jan Węgrzyn, Wiesław Wojnarski, Kazimierz Woźniak w sprawie zmian w Regulaminach Mistrzostw Polski.

Uwzględniając przesunięcie rozpoczęcia sezonu lotowego 2020 związanego ze stanem epidemicznym Zarząd Główny PZHGP uchwala:

1.      W Regulaminie Generalnego Mistrzostwa Polski GMP – 2020 w 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 23 maja

2020 roku do 26 lipca 2020 roku”

2.      W Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwa Polski w Kategoriach na 2020 rok w S 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach powinien zawierać loty zaplanowane w weekendy od 9 maja 2020 roku do 2 sierpnia 2020 roku oraz w dodatkowym terminie 11 czerwca 2020 roku (Boże Ciało)”.

3.      W Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego Intermistrzostwa 2020 w S 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Plan lotów do Intermistrzostwa może zawierać maksymalnie I I lotów tj. loty odbyte w weekendy w terminie od 23 maja 2020 roku do 26 lipca 2020 roku oraz termin 11 czerwca 2020 roku (Boże Ciało).”

4.      Regulamin Lotu Narodowego 2020 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Start gołębi z lotu narodowego nastąpi w dniu 01.08.2020 roku (sobota ). Współrzędne geograficzne z miejsca startu +50.45.07,oo +04.31.47,00”.

Regulamin Lotu Narodowego 2020 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Transport gołębi na te loty zapewniają Regiony lub Okręgi. Koszowanie gołębi na ten lot musi odbyć się najpóźniej w dniu 30.07.2020 roku. Organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny, aby przyjazd gołębi do miejscowości Bierges nastąpił najpóźniej w dniu 31.07.2020 roku do godziny 21:00” Regulamin Lotu Narodowego 2020 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „W terminie do 21.08.2020 roku organizatorzy lotu prześlą do Zarządu Głównego listy konkursowe w formie elektronicznej oraz całość materiałów źródłowych tj.:

-listy startowe,

-listy zegarowe,

-taśmy zegarowe,

-protokół z nastawienia i otwarcia zegarów.

Również w terminie do 21.08.2020 roku organizatorzy prześlą zestawienie wyników zespołowych z lotu narodowego”.

5. Plany lotów przesłane do Zarządu Głównego PZHGP należy dostosować do wyżej „mienionych zmian oraz do realnych możliwości sezonu lotowego 2020 bez konieczności przesyłania ich do Zarządu Głównego PZHGP.

KOMUNIKAT!!!

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

KOMUNIKAT!!!

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Loading Image